Polityka prywatności - Do Something Great

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych jest Do Something Great Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 41, 05-840 Brwinów, NIP: 5342648994, REGON: 521543450, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (dalej jako „Administrator”).

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: …
 • telefonicznie – pod numerem …

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej (dalej jako „Użytkownik”) z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem … (dalej jako „Platforma internetowa”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla korzystania przez Ciebie z Platformy internetowej.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania z Platformy internetowej, w tym w celu umożliwienia Ci dokonania Rejestracji i założenia Konta, przesłania zapytania do Administratora poprzez formularz kontaktowy oraz umożliwienia Ci subskrypcji usługi Newsletter.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczą:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:
 • zawieraniu z Użytkownikiem umowy świadczenia usług elektronicznych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • na założeniu i obsłudze Konta Użytkownika po dokonaniu Rejestracji – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
 • prowadzenie działań marketingowych, w tym usługi Newsletter;
 • komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy internetowej, w tym formularza kontaktowego oraz formularza rejestracyjnego;
 • archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Platformy internetowej, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową (Newsletter) albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do różnego rodzaju podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym dostawca systemu mailingowego – Mailchimp), firmy transportowe i pocztowe, operatorzy płatności internetowych.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie podmioty, z usług których korzysta na co dzień Administrator przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantując przy tym odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) do państw trzecich, w szczególności w związku z korzystaniem z usług dostawcy systemu mailingowego Mailchimp, który przechowuje swoje serwery na terenie USA (państwo trzecie). Dostawcą systemu mailingowego Mailchimp jest Rocket Science Group LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Dostawca systemu mailingowego Mailchimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów i narzędzi zgodnych z zasadami przetwarzania danych osobowych wymaganymi przez RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Platformą internetową) podczas przeglądania Platformy internetowej i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z Platformą internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Na Platformie internetowej wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Platformę internetową;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Na Platformie internetowej używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Platformy internetowej, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Platformą internetową oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Platformy internetowej. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Platformy internetowej, przeciętną długość trwania wizyty na Platformie internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Platformy internetowej.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Platformie internetowej.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Platformie internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Platformie internetowej, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Platformy internetowej.

Korzystanie z Platformy internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Platforma internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Platformy internetowej i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Klauzule informacyjne pod formularze na stronie internetowej:

 • Informacja pod formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza kontaktowego jest Do Something Great Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(adres Administratora ). Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą, znajdziesz w Polityce prywatności.

 • Informacja pod formularz zapisu na newsletter*:

Podając swój adres mailowy w ramach powyższego formularza zapisu na newsletter wyrażasz zgodne na jego przetwarzanie w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług Administratora. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w powyższym celu jest Do Something Great Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą, znajdziesz w Polityce prywatności.

* Zgoda na wykorzystanie adresu mailowego jest wyrażana poprzez samo działanie (podanie adresu mailowego)

Ponadto w treści samego newsletter należy zapewnić możliwość łatwego wypisania się z niego.