Regulamin instruktora - Do Something Great

Regulamin instruktora

REGULAMIN DLA INSTRUKTORÓW

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 22.11.2022 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Instruktora związane z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej Do Something Great dostępnej pod domeną dosg.eu, w tym zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych oraz umów licencyjnych pomiędzy Usługodawcą a Instruktorem. Rejestracja Instruktora na platformie internetowej Do Something Great jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem platformy internetowej „Do Something Great” jest Do Something Great Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brwinowie 05-840, ul. Mickiewicza 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000961657, posiadająca nr NIP 5342648994 oraz REGON 521543450.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Instruktorów.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

II DEFINICJE

 1. Instruktor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po zalogowaniu się do Platformy do Konta dla Instruktora będzie uprawniona do zamieszczania stworzonych przez siebie treści cyfrowych oraz materiałów (dalej łącznie jako „Materiały”), które zostaną następnie wykorzystane do stworzenia kursu online przy współpracy z Usługodawcę (dalej jako „Kurs”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Materiały – materiały przygotowane przez Instruktora, w tym materiały przygotowane przez Instruktora, w tym przedmioty prawa autorskiego stworzone przez Instruktora i zamieszczone przez Instruktora na Koncie dla Instruktora jako materiały do wykorzystania w ramach Kursu w szczególności scenariusz Kursu oraz transkrypcja Kursu. Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji Materiałów zamieszczonych przez Instruktora na Koncie dla Instruktora, w tym do podjęcia decyzji o konieczności usunięcia zamieszczonych przez Instruktora Materiałów lub o ich niewykorzystywaniu.
 3. Konto dla Instruktora – zbiór uprawnień i funkcjonalności w systemie komputerowym Platformy dostępnych dla zarejestrowanego Instruktora, dający Instruktorowi możliwość korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności z możliwości przesłania swojego zdjęcia lub znaku firmowego, informacji o swojej działalności naukowej lub gospodarczej oraz edytowanie i uzupełnianie danych podawanych podczas zakładania Konta dla Instruktora. Instruktor może również korzystać z Platformy internetowej jako Użytkownik na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie („Regulamin”).
 4. Platforma internetowa – platforma internetowa (serwis internetowy) dostępny pod adresem dosg.eu umożliwiający Użytkownikom oraz Instruktorom korzystanie z Usług.
 5. Usługodawca– Do Something Great Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brwinowie 05-840, ul. Mickiewicza 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000961657, posiadająca nr NIP 5342648994 oraz REGON 521543450.
 6. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy internetowej, polegające w szczególności na:
 • umożliwieniu Użytkownikom przeglądania treści zamieszczonych na Platformie internetowej, w tym Kursów,
 • umożliwieniu Użytkownikom dokonania logowania i uzyskania dostępu do wybranego Kursu,
 • umożliwieniu Instruktorom przesyłania Materiałów własnego autorstwa w celu wyświetlania ich w ramach Kursów.
 1. Zalogowany Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uzyskała dostęp do bazy Kursów znajdujących się na Platformie internetowej poprzez dokonanie Rejestracji i płatności za dostęp do Kursów zgodnie z zasadami Regulaminu.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Platformę i przeglądająca jej zasoby bez dokonania wcześniejszej Rejestracji.
 3. Opłata – opłata za dostęp do Kursu lub Kursów, której wysokość zależy od rodzaju wybranego Kursu. Wszystkie opłaty przedstawione w opisie Kursu, zaraz pod tytułem Kursu, są opłatami brutto podanymi w PLN.
 4. Rejestracja – rejestracja polegająca na akceptacji niniejszego Regulaminu oraz podaniu przez Instruktora imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Rejestracja daje Instruktorowi dostęp do Konta dla Instruktora, dzięki któremu Instruktor może w szczególności przesyłać Materiały swojego autorstwa celem uwzględnienia ich w ramach Kursu. Dostęp do Konta dla Instruktora daje Instruktorowi także możliwość edytowania i uzupełniania informacji podawanych podczas zakładania Konta dla Instruktora.
 5. Regulamin dla Instruktorów – niniejszy Regulamin.

III ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

 1. Korzystając z Platformy internetowej Instruktor wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Regulaminu dla Instruktorów.
 2. Korzystanie z Platformy internetowej wymaga Rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza w zakładce “Rejestracja”. Podczas dokonywania Rejestracji Instruktor powinien przesłać swój biogram oraz aktualne zdjęcie.
 3. Po prawidłowym dokonaniu Rejestracji Instruktor otrzymuje dostęp do Konta dla Instruktora.
 4. Korzystając z Konta dla Instruktora Instruktor może przesłać Materiały swojego autorstwa tj. materiały edukacyjne, które mogą zostać wykorzystane w Kursie, w tym opisy Kursów, w których będzie brał udział jako Instruktor z zastrzeżeniem, że Usługodawca uprawniony będzie do weryfikacji Materiałów zamieszczonych przez Instruktora na Koncie dla Instruktora, w tym do podjęcia decyzji o konieczności usunięcia zamieszczonych przez Instruktora Materiałów lub o ich niewykorzystywaniu.
 5. Instruktor uprawniony będzie również do edytowania i uzupełniania opisów Kursów, w których brał udział jako Instruktor oraz do zakładania grup i tworzenia społeczności dla słuchaczy tych Kursów.
 6. Instruktor zobowiązuje się do przesyłania do Platformy internetowej tylko prawdziwych, aktualnych i pełnych informacji. W razie potrzeby Instruktor zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować dane w taki sposób, aby były prawdziwe i aktualne.
 7. Instruktor może także korzystać z Serwisu jako Użytkownik na warunkach opisanych w odrębnym Regulaminie.
 8. Rejestracja na Platformie internetowej wymaga akceptacji Regulaminu dla Instruktorów i jest równoznaczna z zawarciem umowy z Usługodawcą. Dokonując Rejestracji Instruktor zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Instruktor jest zobowiązany chronić dostępu do swojego Konta, w tym zadbać o poufność swojego Konta tak, aby żadne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu.
 10. Instruktor zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości zamieszczanych na Platformie Materiałów, w tym do dbania o aktualność i kompletność zamieszczanych Materiałów.
 11. Instruktor zobowiązuje się ponadto do nawiązywania, budowania i utrzymywania regularnego kontaktu z uczestnikami Kursów, w tym do bieżącego odpowiadania na pytania uczestników Kursów oraz do dbania o dobry, profesjonalny wizerunek swój jako Instruktora i Platformy internetowej Do Something Great i Usługodawcy.
 12. Instruktor zobowiązuje się do niepowielania i nierozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości Platformy internetowej bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 13. Usługodawca nie jest zobowiązany do korzystania z Materiałów i ich rozpowszechniania.

IV WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Z chwilą przesłania Materiałów Instruktor udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z przesłanych Materiałów m.in. w celu zamieszczenia ich na platformie, udostępnianiu ich użytkownikom platformy oraz do działań marketingowych, w tym do udzielania sublicencji (między innymi platformie internetowej Vimeo), na korzystanie z przesłanych Materiałów na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów Materiałów lub ich egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Materiałów lub ich egzemplarzy w sposób inny niż określony w ppkt b: publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Instruktor udziela Usługodawcy zgody na korzystanie z nośników, na których zostały utrwalone Materiały.
 2. Niezależnie od udzielenia licencji do korzystania z Materiałów, Instruktor udziela Usługodawcy zgody na korzystanie z praw zależnych do Materiałów, w szczególności Instruktor udziela Usługodawcy prawa do tworzenia, rozporządzania i korzystania z opracowań Materiałów oraz prawo do ich rozpowszechniania.
 3. Jeżeli w ramach wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Instruktor stworzył przedmioty praw pokrewnych, Instruktor udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z nich. Postanowienia Regulaminu dotyczące licencji na korzystanie z praw autorskich do Materiałów stosuje się odpowiednio.
 4. Instruktor zachowuje całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Materiałów przesłanych do Usługodawcy.
 5. Instruktor wyraża Usługodawcy zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku jako całości lub jego części utrwalonego na Materiałach przesłanych Usługodawcy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Instruktor udziela ponadto Usługodawcy zgody na utrwalanie jego wizerunku podczas tworzenia Kursów i materiałów promocyjnych do Kursów oraz na rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym na Platformie internetowej, na platformie internetowej Vimeo dostępnej pod adresem https://vimdeo.com/ oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę.
 6. W przypadku, gdy w przesłanych przez Instruktora Materiałach zostaną przedstawione wizerunki innych osób, Instruktor zobowiązuje się uzyskać stosowne zgody na rozpowszechnianie wizerunku tych osób i przedstawić je Usługodawcy w zakresie nie mniejszym niż określony w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługodawca ma prawo do upublicznienia na Platformie internetowej oraz na innych stronach internetowych, na których Usługodawca promuje usługi świadczone w ramach Platformy internetowej, w tym na platformie internetowej Vimeo fragmentów Materiałów, wizerunku Instruktora oraz jego imienia i nazwiska w ramach promocji usług świadczonych przez Usługodawcę.
 8. Instruktor ma prawo do publicznego informowania o współpracy z Usługodawcą, w tym Instruktor ma prawo do publikowania informacji o współpracy z Usługodawcą w ramach swoich kont w mediach społecznościowych posługując się każdorazowo sformułowaniem „Kurs powstał przy współpracy z Do Something Great (www.dosg.eu)”. Instruktor ma prawo do promowania fragmentów Kursów w swoim portfolio. Informowanie o współpracy z Usługodawcą, w tym promowanie Kursów w mediach społecznościowych przez Instruktora nie może wprowadzać w błąd i/lub naruszać dobrego imienia Usługodawcy.
 9. W przypadku wystąpienia względem Usługodawcy przez osoby trzecie z  roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej w związku z korzystaniem przez Usługodawcę z Materiałów stworzonych lub przesłanych Usługodawcy przez Instruktora, Instruktor zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności prawnej, pokryje koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Instruktora w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia naruszenia przez Instruktora praw własności intelektualnej osób trzecich lub naruszenia w jakikolwiek inny sposób warunków niniejszego Regulaminu.

V WYNAGRODZENIE

Zasady wynagradzania opisuje Załącznik nr 1.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Instruktorowi zabrania się podejmowania za pośrednictwem Platformy internetowej jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych i informacji uzyskanych w ramach współpracy z Usługodawcą w celach niezgodnych z prawem.
 2. Za korzystanie przez Instruktora z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszym Regulaminem wyłączną odpowiedzialność ponosi Instruktor.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Konta dla Instruktora lub za problemy w działaniu Platformy internetowej spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Instruktora.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Instruktora wynikające z uzyskania dostępu do jego Konta przez osoby trzecie z powodu zaistnienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Instruktora wynikające z podania przez P Instruktora nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych lub naprawczych Platformy internetowej. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie przerwy lub ograniczeniem dostępu do Platformy internetowej oraz czasie ich trwania.

VII WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania Platformy internetowej niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet przy czym niezbędny jest dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 megabitów na sekundę dla prawidłowego odtwarzania materiałów audiowizualnych zamieszczonych w ramach Kursu o w jakości 576p oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę dla dla prawidłowego odtwarzania materiałów audiowizualnych zamieszczonych w ramach Kursu w jakości Full HD, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox (Mozilla Firefox 74.0 lub nowszej), Opera (Opera 67.0 lub nowszej), Google Chrome (Google Chrome 80 lub nowszej), Safari (Safari 10.15 lub nowszej), Microsoft Edge, klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

VIII INFORMACJE DODATKOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Instruktora w ramach zakładania Konta dla Instruktora jest dobrowolne lecz niezbędne do założenia Konta dla Instruktora. Instruktor nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 2. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.
 3. W przypadku zaistnienia sporu związanego z niniejszym Regulaminem, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Instruktorów

IX WYNAGRODZENIE INSTRUKTORA

 1. Ze sprzedaży każdego pojedynczego Kursu przez Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Platformy internetowej (i zawierającego Materiały stworzone przez Instruktora) Instruktor otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% ceny netto Kursu. Cena pojedynczego Kursu jest ustalana indywidualnie z Instruktorem przed opublikowaniem Kursu w ramach Platformy internetowej.
 2. Wynagrodzenie opisane w pkt. 1 stanowi całość świadczeń należnych Instruktorowi z tytułu podjęcia przez Instruktora współpracy z Usługodawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Instruktor będzie miał dostęp do informacji o liczbie sprzedanych Kursów poprzez Konto dla Instruktora.
 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Instruktora i przesłanej Usługodawcy faktury VAT lub rachunku (dotyczy Instruktora nieprowadzącego jednoosobowej działalności gospodarczej lub Instruktora nieprowadzącego działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego) w ciągu 10 dni od daty potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania wystawionej przez Instruktora faktury VAT lub rachunku.
 5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Instruktora wskazany na fakturze VAT lub na rachunku. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nastąpi nie częściej niż raz na 30 dni i tylko wtedy, gdy łączna kwota wynagrodzenia przekroczy 200 PLN.
 7. Wynagrodzenie Instruktora nieprowadzącego jednoosobowej działalności gospodarczej lub nieprowadzącego działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego zostanie pomniejszona o wysokość zaliczki na podatek dochodowy opłaconego przez Usługodawcę.