Regulamin użytkownika - Do Something Great

Regulamin użytkownika

REGULAMIN

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 17.12.2021 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika związane z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej Do Something Great dostępnej pod domeną www.dosg.eu, w tym umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów o dostarczenie treści cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Użytkownika będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z platformy internetowej Do Something Great przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Możesz skontaktować się z Usługodawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt@dosg.eu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem platformy internetowej „Do Something Great” jest Do Something Great Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 41, 05-840 Brwinów, NIP: 5342648994, REGON: 521543450
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej przez Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy o świadczenie Usług, jak również umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

II. DEFINICJE

 1. Platforma internetowa – platforma internetowa (serwis internetowy) dostępny pod adresem www.dosg.eu umożliwiający Użytkownikom oraz Instruktorom korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – Do Something Great Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Brwinowie, ul. Mickiewicza 41.
 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy internetowej, polegające w szczególności na:
 1. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania treści zamieszczonych na Platformie internetowej, w tym oferty Kursów,
 2. umożliwieniu Użytkownikom uzyskania dostępu do wybranego Kursu/wybranej oferty (pakietu) Kursów,
 3. umożliwieniu instruktorom przesyłania materiałów własnego autorstwa w celu wyświetlania ich w ramach Kursów.
 1. Rejestracja – proces zakładania Konta, dzięki któremu Użytkownik ma dostęp do określonych funkcjonalności Platformy internetowej, w tym do korzystania z oferty Kursów.
 2. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Platformy internetowej, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do określonych Usług po podaniu loginu i hasła, w tym dający Użytkownikowi możliwość korzystania z oferty Kursów.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Platformę i przeglądająca jej zasoby, w tym ofertę Kursów bez dokonania wcześniejszej Rejestracji.
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług elektronicznych z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 7. Przedsiębiorca indywidualny – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Usługodawcy.
 9. Zarejestrowany Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uzyskała dostęp do bazy Kursów znajdujących się na Platformie internetowej poprzez dokonanie Rejestracji i płatności za dostęp do Kursów zgodnie z zasadami Regulaminu.
 10. Kurs – materiał edukacyjny dostępny po dokonaniu Opłaty przez Zarejestrowanego Użytkownika;
 11. Opłata – cena za dostęp do Kursu lub Kursów, której wysokość zależy od wybranego wariantu cenowego (pakietu) przedstawionego w Subskrypcji. Wszystkie Opłaty przedstawione w zakładce Subskrypcja są opłatami brutto podanymi w PLN.
 12. Subskrypcja – zakładka dostępna w ramach Platformy internetowej przedstawiająca wysokość Opłat za wykupienie dostępu do wybranego Kursu lub Kursów.
 13. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 14. Zamówienie – złożenie Zamówieniauzyskania dostępu do wybranego Kursu lub Kursów. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po dokonaniu Rejestracji. Dokonując Zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia odpowiednich Opłat według informacji zawartych w zakładce Subskrypcje.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

 1. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13. rok życia i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.
 2. Rejestracja jest nieodpłatna. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w ramach Platformy internetowej. Rejestracja następuje na czas nieokreślony.
 3. W celu Rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, login, hasło oraz zaakceptować Regulamin. Wprowadzając powyższe dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i rzetelne.
 4. Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie nowego Konta Użytkownika wraz z linkiem do akceptacji. Link do akceptacji należy aktywować najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 5. Po prawidłowym dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta i otrzymuje status Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Użytkownik w związku z Rejestracją nie nabywa jakichkolwiek praw do Platformy internetowej, w szczególności praw do kodu źródłowego, grafiki, funkcjonalności czy do treści wprowadzonych przez innych Użytkowników lub Instruktorów.
 7. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy oraz zadbać o poufność swojego Konta tak, aby żadne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepowielania i nierozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości Platformy internetowej bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.

IV. DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonać Zamówienia może wyłącznie Użytkownik, który dokonał Rejestracji (Zarejestrowany Użytkownik).
 2. W celu dokonania Zamówienia należy dokonać wyboru odpowiedniego pakietu zgodnie z Subskrypcją, złożyć Zamówienie za pomocą formularza oraz przejść do procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Zapłać”.
 3. Dostęp do Kursu lub Kursów Zarejestrowany Użytkownik dostaje z chwilą skutecznego dokonania płatności.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia dokonania Zamówienia.
 5. Usługodawca akceptuje następujące metody płatności:
 1. płatność kartą kredytową (debetową),
 2. pozostałe wyraźnie wskazane w Subskrypcji przed złożeniem Zamówienia.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy internetowej również następujące Usługi:
  1. możliwość filtrowania i przeglądania oferty Kursów,
  2. możliwość złożenia Zamówienia i dokonania płatności za dostęp do Kursu lub Kursów poprzez formularz elektroniczny,
  3. możliwość złożenia Zamówienia i dokonania płatności za dostęp do wszystkich Kursów przez określony okres czasu (np. okres 12 miesięcy),
  4. możliwość dokonania Rejestracji i założenia Konta,
  5. możliwość dodawania treści na swoim Koncie,
  6. możliwość przesłania zapytania do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy;
  7. możliwość zapisania się na Newsletter;
  8. możliwość wyszukiwania innych Użytkowników;
  9. możliwość korzystania z forum.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
 3. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik korzysta z formularza elektronicznego. Formularz Zamówienia jest Usługą świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza Zamówienia przez Użytkownika a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 4. Konto na Platformie internetowej zapewnia Zarejestrowanemu Użytkownikowi m.in. następujące dodatkowe funkcjonalności:
  1. dostęp do historii zamówień dokonywanych w ramach Platformy internetowej;
  2. modyfikowanie swoich danych osobowych wprowadzonych przy Rejestracji Konta, w tym danych teleadresowych;
  3. tworzenie grup społecznościowych na platformie.
 5. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia Konta żądając jednocześnie jego usunięcia. Usunięcie Konta nie jest związane z dodatkowymi opłatami.
 6. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Ponadto Usługodawca ma możliwość zablokowania Konta Użytkownika w przypadku:
 1. naruszenie przez Użytkownika przy korzystaniu z Platformy internetowej powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 2. powtarzające się naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 1. W celu skontaktowania się ze Usługodawcą Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Usługodawcy formularza kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania formularza kontaktowego.
 2. Usługa elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji od Usługodawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie usługi elektronicznej newsletter następuje w chwili kliknięcia w ikonę strzałki po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Usługodawcy wiadomości pola rezygnacji z subskrypcji newslettera lub przesyłając informację Usługodawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania Platformy internetowej niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet przy czym niezbędny jest dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 megabitów na sekundę dla prawidłowego odtwarzania materiałów audiowizualnych zamieszczonych w ramach Kursu o w jakości 576p oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę dla prawidłowego odtwarzania materiałów audiowizualnych zamieszczonych w ramach Kursu w jakości Full HD, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox (Mozilla Firefox 74.0 lub nowszej), Opera (Opera 67.0 lub nowszej), Google Chrome (Google Chrome 80 lub nowszej), Safari (Safari 10.15 lub nowszej), Microsoft Edge, klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać:
  1. pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 41, 05-840 Brwinów
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dosg.eu
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  2. żądania Użytkownika,
  3. danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację Konsumenta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Konsumenta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku.

VIII. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Opisane w niniejszej części Regulaminu zasady realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą dotyczą również Przedsiębiorcy indywidualnego będącego stroną umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 41, 05-840 Brwinów
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dosg.eu.
 3. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako Załącznik do Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów(1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca (Usługodawca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca (Usługodawca) nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca (Usługodawca) nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca (Usługodawca) do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca (Usługodawca) świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę (Usługodawcę) o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z POZASADĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

X. DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce prywatności.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Usługodawca nie odpowiada za kompletność, rzetelność, prawdziwość lub przydatność tych danych.
 3. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:
 1. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika,
 2. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,
 3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Konta lub za problemy w działaniu Platformy internetowej spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Użytkownika.
 2. Za korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszym Regulaminem wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych lub naprawczych Platformy internetowej. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie przerwy lub ograniczeniem dostępu do Platformy internetowej oraz czasie ich trwania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANA REGULAMINU

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Użytkownikowi;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
 7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 8. przeciwdziałanie nadużyciom;
 9. zmiany warunków korzystania ze Platformy internetowej.
 1. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkownik o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Platformy internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 4. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 5. Regulamin jest dostępny dla Użytkownik w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.dosg.eu w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.